Ο όρος σχολική ετοιμότητα χρησιμοποιείται κατά τη μετάβαση ενός μαθητή από το νηπιαγωγείο στην πρώτη δημοτικού. Η σχολική ετοιμότητα μετράται με προτυπωμένες και σταθμισμένες αναπτυξιακές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες αυτές διακρίνονται σε: Ανιχνευτικές και σε Διαγνωστικές. Προτείνεται να γίνει για τις ηλικίες 5-7 ετών.

Ένας ασφαλής και έγκυρος τρόπος για να ελέγξουμε την ετοιμότητα του παιδιού που έχει τελειώσει το Νηπιαγωγείο για την φοίτηση στην Α’ Δημοτικού. Το Α’ Τεστ έχει σχεδιαστεί από τον αναπτυξιακό εργοθεραπευτή Σ. Μαντούδη και  τη Λωρέτα Θωμαίδου- Παιδίατρο/Αναπτυξιολόγο.  Σταθμίστηκε εξ ολοκλήρου σε ελληνικό δείγμα (2000 παιδιά). Δεν ελέγχει τη νοημοσύνη αλλά τις ικανότητες του παιδιού με βάση την ηλικία.

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία συστήνει να γίνεται σε όλα τα παιδιά που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο έτσι ώστε αν υπάρχει κάποια δυσκολία (στο λόγο, στη συμπεριφορά κτλ) να αντιμετωπιστεί άμεσα για να μπορέσει το παιδί να ενταχθεί ομαλά στο Δημοτικό σχολείο.

Προτείνεται να γίνει για τις ηλικίες 5-7 ετών.

Επικοινωνήστε για να συζητήσουμε περισσότερα γύρω από το Τεστ και τη σημασία του στην εξέλιξη του παιδιού