Παιδιά με ψυχοκινητική ανωριμότητα

Η ενίσχυση του προφορικού λόγου και η οργάνωση της σκέψης είναι από τους πρωταρχικούς στόχους του Ειδικού Παιδαγωγού. Ανάλογα με την ηλικία προστίθενται και στόχοι που έχουν σχέση με τις γνωστικές δεξιότητες (χρώματα, συγκρίσεις, αριθμοί), την αναγνώριση γραμμάτων και λέξεων. Πολύ σημαντική είναι η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων.